ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

a) www.peteksipariş.cominternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yenişehir Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 16 İskenderun/HATAY adresinde ikamet eden KARADENİZ PETEK PASTAHANELERİ Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle Petek Pastanesi olarak anılacaktır).

 

b) www.peteksipariş.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye”)

 

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Petek Pastanesi ’nin sahip olduğu internet sitesi www.peteksipariş.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye,www.peteksipariş.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Petek Pastanesi’ nin bu bilgilerin gerçeğeaykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Petek Pastanesi tarafından kendisinin oluşturmuş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından

Petek Pastanesi’ ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Petek Pastanesi’ nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üyewww.peteksipariş.cominternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye,www.peteksipariş.cominternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye

 

 

başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. www.peteksipariş.cominternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Petek Pastanesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Petek Pastanesi’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. Petek Pastanesi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.peteksipariş.cominternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Petek Pastanesin den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının verilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Petek Pastanesi’ ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Petek Pastanesi’ nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9.www.peteksipariş.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Petek Pastanesi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve

 

 

 

değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.10. Petek Pastanesi tarafından www.peteksipariş.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.11. Petek Pastanesi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde (a) yasal gereklere uygun hareket etmek ya da Petek Pastanesi’ ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

(b) Petek Pastanesi ve www.peteksipariş.comweb sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle hukuken ve kanunen kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.12. Petek Pastanesi web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.peteksipariş.comweb sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.13. Petek Pastanesi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmetini güncellemeye, sona erdirmeye veya www.peteksipariş.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.14. Petek Pastensi üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

 

3.15. Taraflar, Petek Pastanesi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.16. Petek Pastanesi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini

onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Petek Pastanesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Petek Pastanesi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İskenderun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu

Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

 

KARADENİZ PETEK PASTAHANELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUFORMU

 

1)Başvuru Yöntemi.

6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu’nun ("Kanun”) 11. maddesinde sayılanhaklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesiile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesigereğince aşağıda açıklananyöntemlerden biriyle şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİLER

1)Yazılı başvuru

 

Islak imzalı başvuru veya Noter aracılığı ile

Karadeniz Petek Pastahaneleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenişehir Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.No:16 İskenderun/HATAY [email protected]

Zarfın/tebligatın üzerine "K.V.K. K. Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

2)Kayıtlı E-Posta (KEP) ile başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile başvuru

[email protected]

E-posta ’nın konu alanına "K.V.K. K. Bilgi Talebi H.K.” yazılacaktır

3) Sistemimizde Bulunan E-Posta adresi ile başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz kullanılmak kaydıyla

[email protected]

E-posta ’nın konu alanına "K.V.K. K. Bilgi Talebi H.K.” yazılacaktır.

4)Sistemimizde Bulunmayan E-Posta Adresi ile

Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek şekilde şirketimizin sisteminde bulunmayan e- posta adresinizi kullanmak kaydıyla

 

E-posta ’nın konu alanına "K.V.K. K. Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2)Kimlik ve İletişim Bilgileriniz.

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı

 

T.C. No/Yabancı Ülke Vatandaşı ise Pasaport No veya Kimlik No

 

Telefon No

 

E-Posta Adresi

 

Fax No

 

Tebligata Esas İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

3)Şirketimiz ile ilişkiniz.

 

Şirketimiz ile ilişkiniz

Müşteri

Çalışan

 

Diğer

 

Tedarikçi

 

 

3)Talep Konusu.

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

KARADENİZ PETEK PASTAHANELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karadeniz Petek Pastahaneleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Petek Pastanesi” veya "Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;www.peteksiparis.com/sayfa/kvkkinternet adresinde yer alan Karadeniz Petek Pastahaneleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Petek Pastanesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ("Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenebilecektir:
- Aşağıda yer verilen Petek Pastanesi ürün ve hizmetlerinin ("Ürün ve Hizmet”) sunulması;

 • Petek restoran, pastane, cafe, fırın ve catering ürün ve hizmetlerinin sunulması,
 • Davet, etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin sunulması,

- Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili,
- Şirket tarafından sunulan Ürün ve Hizmet’ten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
- Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
- Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
- İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
- Şirket yerleşkesi ve şubeler güvenliğinin temini,
- Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
- Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
- Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
Toplanan kişisel verileriniz; Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Petek Pastanesi’ne ait web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz takip edilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Çerez aydınlatma metnimizewww.peteksiparis.com/sayfa/kvkkinternet adresinden yer alan "Çerez Aydınlatma Metni” sekmesinden ulaşılabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. İş ortaklarımızın güncel listesinewww.peteksiparis.com/sayfa/kvkkinternet adresinden ulaşılabilir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Şirketimiz tarafından fiziki ortamda pastaneler, rezidanslar, restoranlar, Petek Pastanesi tarafından işletilen davet ve etkinlik mekanları ile elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden toplanmakta ve aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve Hizmet sunulması,
 • Ürün ve Hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili.


Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.


Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Şirket tarafından sunulan Ürün ve Hizmet’ten ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.


Elde edilen kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde;

 • Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla toplanmakta; franchising ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplanmakta ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.


İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.peteksiparis.com/sayfa/kvkkadresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen diğer yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

KARADENİZ PETEK PASTAHANELERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karadeniz Petek Pastahaneleri Gıda san. ve Tic. Ltd. Şti. ("Petek Pastanesi” veya "Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;www.peteksiparis.com/sayfa/kvkkinternet adresinde yer alan Karadeniz Petek Pastahaneleri Gıda san. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Şirket binamızın ve şubelerimizin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amacıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işleyebilecektir.

İşlenenKişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket binamızı ve şubelerimizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile Şirketimizin meşru menfaatine ilişin hukuki sebebi doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,www.peteksiparis.com/sayfa/kvkkadresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya ilgili mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR